Lisabonska konvencija i njeni prateći dokumenti

Štampa

Konvencija Vijeća Evrope/UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskoj regiji (ETS No.165, 1997.) - Lisabonska Konvencija

Preporuke o kriterijima i procedurama za vrednovanje inozemnih kvalifikacija

Obrazloženje preporuka

Šematski prikaz preporučene procedure za vrednovanje inostrane kvalifikacije

Zajednička ENIC/NARIC povelja aktivnosti i usluga

Preporuka o priznavanju zajedničkih stepena

Pravilnik dobre prakse u obezbjeđenju međunacionalnog obrazovanja

Smjernice za osiguranje kvaliteta u prekograničnom visokom obrazovanju

Preporuka o priznavanju kvalifikacija izbjeglica, raseljenih lica i lica u situaciji sličnoj izbjegličkoj