Štampa

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 59/07)

Zakon o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i  Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 59/09)

 

Odluka o usvajanju Mape puta za sistemsko provođenje Lisabonske konvencije o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija ("Službeni glasnik BiH", broj 64/20)

Preporuke o kriterijima za vrednovanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 10/13)

 

Preporuke o korištenju kvalifikacijskih okvira u postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija ("Službeni glasnik BiH", broj 81/14)

 

Preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u BiH licima s nedovoljnom dokumentacijom ili bez dokumentacije ("Službeni glasnik BiH", broj 81/14)

 

Preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija stečenih prekograničnim obrazovanjem ("Službeni glasnik BiH", broj 80/15)

 

Preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija stečenih zajedničkim programima ("Službeni glasnik BiH", broj 80/15)

 

Preporuke o priznavanju neformalnog obrazovanja i informalnog učenja ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16)

 

Preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja ("Službeni glasnik BiH", broj 81/17)

 

Preporuke o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja ("Službeni glasnik BiH", broj 01/19)

 

Preporuke o korištenju Modela propisa o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija ("Službeni glasnik BiH", broj 06/20)

 

Preporuke o vrednovanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u postupku priznavanja ("Službeni glasnik BiH", broj 08/21)

 

Preporuke o priznavanju kvalifikacija za pristup visokom obrazovanju ("Službenii glasnik BiH", broj 58/21)

 

Preporuke o priznavanju specifičnih oblika učenja ("Službeni glasnik BiH", broj 69/22)


Odluka o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 31/11)Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 39/12)

 

Odluka o usvajanju Akcionog plana za izradu i provođenje kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014-2020 ("Službeni glasnik BiH", broj:28/15)

 

Referenciranje prema Europskom kvalifikacijskom okviru i samoevalucija prema Kvalifikacijskom okviru Europskog prostora visokog obrazovanja

 

Odluka o usvajanju Mape puta za implementaciju EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36/EC i 2013/55/EU ("Službeni glasnik BiH", broj 10/16)

 

Odluka o određivanju koordinirajuće institucije i kontakt tačke za primjenu Mape puta za implementaciju EU direktive o regulisanim profesijama 2005/36/EC i 2013/55/EU ("Službeni glasnik BiH", broj 30/17)

 

Odluka o usvajanju principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14)

 

Odluka o usvajanju strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH za period 2014.-2020. ("Službeni glasnik BiH", broj 96/14)

 

Odluka o usvajanju prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016.-2026.godine ("Službeni glasnik BiH", broj 36/16)

 

Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 23/04)


Uputstvo o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koju izdaju akreditirane visokoškolske ustanove ("Službeni glasnik BiH", broj 86/09)

Konvencija Vijeća Evrope/UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskoj regiji (ETS No. 165, 1997.) - Lisabonska konvencija

UNESCO Preporuka o priznavanju studija i kvalifikacija u visokom obrazovanju (27. sjednica, Pariz, 13.11.1993. godine)

 

Međunarodni sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i naučnim stepenima između BiH i Ruske Federacije ("Službeni glasnik BiH", broj 10/11 - Međunarodni ugovori)

 

Bolonjska deklaracija

 

ECTS priručnik za korisnike

 

Uputstvo o metodološkom okviru i principima za izradu pravilnika o klasifikacija naučnih oblasti, polja i grana ("Službeni glasnik BiH", broj 47/12)

 

Uputstvo o metodološkom okviru i principima za izradu pravilnika o minimalnim uvjetima za izbor u naučna zvanja ("Službeni glasnik BiH", broj 47/12)

_________________________________________

RANIJI ZAKONI

Zakon o univerzitetu ("Službeni list SRBIH", broj 39/90)

 

Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni list Socijalističke Republike BiH", broj 11/85)

 

 

 

T