Štampa

U skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 59/07 i 59/09), Centrom za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja upravlja Upravni odbor. Upravni odbor ima sedam članova. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bira članove Upravnog odbora poslije provedenog javnog konkursa na bazi pariteta. U Upravni odbor biraju se po dva predstavnika iz svakog konstutivnog naroda i jedan predstavnik nacionalnih manjina.

 

Članovi Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja biraju se na mandat od tri godine s mogućnošću reizbora, pod uslovom da se inicijalno imenovanje provede u fazama, tako da svake godine jedna trećina članova bude reizborna ili ponovo imenovana.

 

Upravni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova, pod uslovom da takvu većinu čini po jedan glas predstavnika svakog konstutivnog naroda.

 

Članovi Upravnog odbora:

 

- Prof .dr Mehić (Mustafa) Bakir, iz reda bošnjačkog naroda,

- Durić (Osman) Aida, iz reda bošnjačkog naroda,

- Lončar (Milan) Helena, iz reda hrvatskog naroda,

- Vidović (Zrinko) Danijel, iz reda hrvatskog naroda,

- Golić (Mlađen) Bojan, iz reda srpskog naroda,

- Lale (Milan) Milijana, iz reda srpskog naroda,

- Novaković (Gavrilo) Ivana, iz reda nacionalnih manjina.