Štampa

Na osnovu člana 46. st. 1. i 2. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 59/07i 59/09), Upravni odbor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, na 56. sjednici održanoj 24. 09.2018. godine, uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 152. sjednice održane 29. 08. 2018.godine, donio je

S T A T U T

CENTRA ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

 

 

DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet Statuta)

Statutom Centra za informiranje i priznavanje dokumenata izoblasti visokog obrazovanja (u daljem tekstu: CIP) propisujese:

a) status CIP-a;

b) nadležnost i djelokrug rada CIP-a u skladu sa zakonom;

c) načela unutrašnjeorganizacijeCIP-a;

d) izbor članova Upravnog odbora CIP-a;

e) upravljanje i rukovođenje CIP-om;

f) posebni uslovi za izbor članova Upravnog odbora CIP-a i direktora CIP-a;

g) javnost rada CIP-a;

h) druga pitanja od značajaza rad CIP-a.

Član 2.

(Osnivanjei status CIP-a)

           CIP je osnovan Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH“, br. 59/07i 59/09)kao samostalna upravna organizacija (u daljnjem tekstu: Okvirni zakon).

Član 3.

(Naziv i sjedište)

(1) CIP posluje pod nazivom Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti/područjavisokog obrazovanja.

(2) Skraćeni naziv Centra za informisrnje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini u skladu sa Okvirnim zakonom glasi: CIP.

(3) Uz naziv iz stava (1) ovog člana koristi se i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Centre for Information and Recognition of Qualifications in Higher Education.

(4) Sjedište CIP-a je u Mostaru.

Član 4.

(Pečat i štambilj)

(1) CIP ima pečat okruglog oblika koji se izrađuje i koristi u skladu sa Zakonom o pečatu institucija Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH“,br. 12/98, 14/03 i 62/11).

(2) CIP ima štambilj koji se izrađuje i koristi u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju.

(3) O broju pečata i štambilja, njihovoj upotrebi, načinu čuvanja i uništavanju odlučuje direktor CIP-a uskladu sazakonom i podzakonskim propisima.

Član 5.

(Upotreba pečata CIP-a za rad Upravnog odbora)

(1)Za ovjeru odluka, zaključaka i drugih akata iz svoje nadležnosti, a u cilju utvrđivanja autentičnosti tih akata, Upravni odbor CIP-a koristi pečat CIP-a.

(2) Direktor CIP-a propisuje način korišćenja pečata iz stava 1.ovog člana.

 

 

DIO DRUGI - NADLEŽNOSTI ORGANIZACIJA CIP-a

Član 6.

(Nadležnost CIP-a)  

 1. Nadležnost CIP-a propisana je članom 44. stav (2) i članom 45. Okvirnzakon
 2. Organi upravljanja i rukovođenja CIP-su: Upravni odbor CIP-a i direktor
 3. Upravni odborCIP-a:
  1. Pored ovlašćenja koja su mu propisana zakonom, direktor CIP-a:
   1. rganizuje i rukovodi radom CIP-a;
   2. dostavlja Upravnom odboru CIP-ana mišljenje preporuke i druga pravna akta koje donosi CIP u skladu sa zakonom i koji se neposredno odnose na osnovnu djelatnost i rad CIP-a;

(2) U skladu sa odredbama iz stava (1) ovog člana, CIP je nadležan za:

1) informiranje i poslove priznavanja u oblasti visokog obrazovanja u okviru Konvencije o priznavanju kvalifikacija koje se odnose na visoko obrazovanje u evropskoj regiji;

2) informiranjei priznavanjeu oblastivisokogobrazovanja;

3) koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u oblasti visokog obrazovanja;

4) predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u oblastivisokogobrazovanjaizsvojenadležnosti;

5) posredstvom međunarodne mreže centara za informacije (mreže ENIC/NARIC) pružanje informacije visokoškolskim ustanovama u Bosn i iHercegovini u vezi sa stranim visokoškolskim ustanovama i programima, kao osnov za priznavanje stepena i diploma za dalje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama;

6) daje obavještenja i mišljenja o stranim stepenima i diplomama u Bosni i Hercegovini u svrhu nastavljanja školovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

7) daje savjete i informacije o pitanjima iz svojeg djelokruga stranama sa zakonitim interesom;

8) u skladu sa Lisabonskom konvenciji i njenim pratećim dokumentima, donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih izvan Bosne i Hercegovine s ciljem zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz stečene kvalifikacije.

(3)U izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti CIP obezbjeđuje primjenuKonvencije o priznavanju kvalifikacija koje se odnose na visoko obrazovanje u evropskoj regiji (''Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori'', broj 16/03)(Lisabonska konvencija) i njenih pratećih dokumenta.

(4) CIP obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Član 7.

(Uređenjeunutrašnje organizacije)

(1) Unutrašnja organizacijaCIP-a uređujese Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji CIP-akoji donosi direktor CIP-a uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(2) Unutrašnja organizacija i način rada CIP-a uređujuse na načinda se obezbijedizakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova, racionalnu organizaciju i nezavisno ostvarivanje poslova i zadataka, efikasno rukovođenje uz ostvarivanje odgovarajuće saradnje sa nadležnim organima i visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i saradnjesa nacionalnim centrima za informacije i drugim nadležnim organizacijama u inostranstvu.

Član 8.

(Zastupanje i predstavljanje)

CIP pred nadležnim organima, ustanovama i institucijama u zemlji i inostranstvuzastupa i predstavlja direktor CIP-a, a u opravdanim slučajevima rukovodeći državni službenik na osnovu pisan ogovlaštenja direktora CIP-a.

 

Član 9.

(Organi upravljanja i rukovođenja)

CIP-a.

(2) Upravni odbor CIP-a i direktor CIP-aizvršavaju svoje dužnosti u skladu sa nadležnostima koje su im propisane zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

 

DIO TREĆI - UPRAVNI ODBOR CIP-a

Član 10.

(Sastav Upravnog odbora)

(1) CIP-om upravlja Upravni odbor CIP-akoji ima sedam članova.

(2) Upravni odbor CIP-ačine po dva člana iz reda svakog konstitutivnog naroda i jedan članiz reda nacionalnih manjina.

Član 11.

(Nadležnost Upravnog odbora)

a) donosi statut CIP-a uz saglasnost Vijećaministara Bosne i Hercegovine;

b) donosi Poslovnik o svom radu;

c) donosi rješenje o imenovanju i razrješenju direktora CIP-a u skladu sa zakonom i ovim statutom;

d) daje mišljenje na preporuke i druga pravna akta koje donosi CIP u skladu sa zakonom, a koja se neposredno odnose na osnovnu djelatnost CIP-a;

e) razmatra i daje mišljenjena godišnji program rada CIP-a;

f) razmatra i daje mišljenjena godišnji izvještajo radu CIP-a;

g) razmatra i daje mišljenje na Srednjoročni plan rada CIP-a;

h) razmatra i daje mišljenje na izvještaj o provođenju Srednjoročnog plana rada CIP;

i) razmatra i daje mišljenje na godišnji finansijski izvještajCIP-a;

j) razmatra i daje mišljenje na prijedlog finansijskog plana za narednu godinu;

k) razmatra i daje mišljenje na prijedlog Dokumenta okvirnog budžetaCIP-a;

l) prati provođenje godišnjeg programa rada CIP-a;

m) daje prijedloge za unapređenje rada CIP-a;

n) razmatra izvještaj o napretku BiH u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i istraživanje;

o) razmatranje izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH koji se odnosi na CIP;

p) dostavlja godišnji izvještajo svom radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine;

r) obavlja i druge poslove u skladusa Okvirnim zakonom i ovim statutom.

(2) Za svoj rad Upravni odbor CIP-a odgovoran je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 12.

(Izbor članova Upravnog odbora)

(1) Članove Upravnog odbora CIP-a bira Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nakon provedenog javnog konkursana mandat od tri godine sa mogućnošću reizbora.

(2) Javni konkurs iz stava (1) ovog člana provodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonomo ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijećaministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 37/03).

(3) Za člana Upravnog odbora CIP-a može biti izabrano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjavai sljedeće posebne uslove:

a) visoka stručna sprema (VII/1 stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistemastudiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS (evropski sistemprenosabodova);

b) najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

c) iskustvo na poslovima u oblasti visokog obrazovanja;

d) iskustvo u primjeni Konvencije o priznavanju kvalifikacija koje se odnose na visoko obrazovanje u evropskoj regiji i njenih pratećih dokumenta;

e) poznavanje engleskog ili drugog stranog jezika;

f) poznavanje rada na računaru.

(4) Član Upravnog odbora CIP-a kome je istekao mandat obavlja sve dužnosti člana Upravnog odbora CIP-ado imenovanja novog člana Upravnog odbora CIP-a.

(5) Upravni odbor CIP-a šest mjeseci prije isteka mandata članu Upravnog odbora CIP-ao tome obavještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, te od Vijeća ministara Bosne i Hercegovinetraži provođenje propisane procedure za izbor iimenovanje člana Upravnog odbora CIP-a.                            

Član 13.

(Naknade i troškovi Upravnog odbora)

(1) Član Upravnog odbora CIP-a ima pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru CIP-a.

(2) Odluku o visininovčane naknade iz stava (1) ovog člana donosiVijeće ministara Bosne i Hercegovineu skladu sa zakonom.

(3) Član Upravnog odbora CIP-a kad učestvuju u radu Upravnog odboraizvan svog mjesta prebivališta ima pravo na naknadu troškova prevoza uskladu Odlukom iz stava (2) ovog člana.

Član 14.

(Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora)

(1) Upravni odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika.

(2) Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora CIP-ane mogu bitiiz istog konstitutivnog naroda.

(3) Predsjednik i potpredsjednici Upravnog odbora CIP-a biraju se na period od godinu dana.

Član 15.

(Način rada i odlučivanja Upravnog odbora)

(1) Upravni odbor CIP-aradi i odlučuje na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje osam puta godišnje.

(2) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednikUpravnog odbora CIP-auz predhodne konsultacije sa potpredsjednicima i u dogovoru sa direktoromCIP-a.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu saziva i njom rukovodijedan od potpredsjednika Upravnog odborau dogovorusapredsjednikom.

(4) Predsjednik Upravnog odbora CIP-adužan je zakazati sjednicu na zahtjev direktora, ili na zajednički zahtjev najmanje tri člana Upravnog odbora CIP-a, od kojih je po jedan član izsvakog konstitutivnog naroda.

(5) UkolikopredsjednikUpravnog odbora CIP-a ne zakaže sjednicu na način propisan u stavu (4) ovog člana, sjednicu Upravnog odbora CIP-a mogu sazvati zajednički tri člana Upravnog odbora CIP-a od kojih je po jedan član predstavnik iz svakog konstitutivnog naroda.

(6) U slučaju iz stava (5) ovog člana, sjednicom Upravnog odbora CIP-a rukovodi jedan od potpredsjednika Upravnog odbora CIP-a.

Član 16.

(Odlučivanje na sjednicama)

(1) Upravni odbor CIP-aodlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova,pod uslovomda takvu većinu čininajmanje po jedan glas predstavnika izsvakog konstitutivnog naroda.

(2) Poslovnikom o radu Upravnog odbora CIP-a propisaće se održavanje sjednica,način rada i druga pitanjaiz nadležnosti Upravnog odbora CIP-a.

Član 17.

(Akta Upravnog odbora)

U cilju izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor CIP-a donosi odluke, rješenja i zaključke, te daje mišljenja i preporuke.

Član 18.

(Razrješenje člana Upravnog odbora prije isteka mandata)

(1) Član Upravnog odbora CIP-a može biti razriješen prije isteka mandata, ukolikone izvršava ili nije u stanju da izvršava dužnosti člana Upravnog odbora,ako neopravdano izostane sa sjednice Upravnog odbora CIP-a više od tri puta uzastopno u toku kalendarske godine,na ličnizahtjev, teu drugim slučajevima u skladu sa zakonom

(2) Odluku o razrješenjučlana Upravnog odbora CIP-aiz razloga navedenih u stavu (1) ovog članadonosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovinena prijedlog Upravnog odbora CIP-a.

DIO ČETVRTI-DIREKTOR CIP-a

Član19.

(Rukovođenje CIP-om)

CIP-om rukovodi direktor.

Član 20.

(Ovlaštenja, obaveze i odgovornost direktora)

c) zastupa i predstavlja CIP u zemlji i inostranstvu;

d) donosi opštaakta iz nadležnostiCIP-a u skladu sa zakonom i ovim statutom;

e) odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima državnihslužbenika i zaposlenika u skladu sazakonom;

f) učestvuje u radu Upravnog odbora CIP-a bez prava glasa;

g) dostavlja Upravnom odboru CIP-a na razmatranje, a Savjetuministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanjeprogram rada CIP-a za narednu godinui godišnjiizvještaj o radu CIP-a;

h) dostavlja Upravnom odboru na razmatranje Srednjoročni plan rada CIP-a i izvještaj o provođenju Srednjoročnog plana rada CIP;

i) dostavlja na razmatranje Upravnom odboru CIP-aprijedlog Dokumenta okvirnog budžeta (DOB),finansijski plan i završniizvještaj (godišnjifinansijski izvještaj)

CIP-a;

j) dostavlja na razmatranje Upravnom odboru izvještaj o napretku BiH u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i istraživanje;

k) dostavlja Upravnom odboru na razmatranje izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH koji se odnosi na CIP;

l) propisuje i donosiinterna akta u skladu sa propisima;

m) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) Za svoj rad i rad CIP-a direktor CIP-a odgovara Upravnom odboru CIP-a,               u skladu sa zakonomi ovim statutom.

                                                                            

Član 21.

(Izbor, imenovanje irazrješenjedirektora)

(1) Direktora CIP-a imenuje i razrješava Upravni odbor CIP-a u skladu saOkvirnim zakonom.

(2) Direktor CIP-a imenuje se namandat od četiri godine.

(3) Direktor CIP-a imenuje se nakon provedenog javnog konkursa koji provodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine po postupku koji je propisan Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 37/03).

(4) Za direktora CIP-amože biti imenovano lice koje,pored opštih uslova propisanih zakonom,ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) visoka stručna sprema (VII/1 stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS (evropski sistemprenosabodova);

b) najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim   poslovima;

c) iskustvo na poslovima u oblasti visokog obrazovanja;

d) poznavanje engleskog ili drugog stranog jezika;

e) poznavanje rada na računaru.

Član22.

(Privremena spriječenost direktora)

(1) U slučaju bolesti ili drugog opravdanog razlogazbog koga direktor CIP-anije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost u periodu koji je duži od 60 dana, direktora CIP-a zamjenjuje rukovodeći državni službenik koga odredi Upravni odbor CIP-a samostalno ili na prijedlog direktora CIP-a.

(2) Rukovodeći državni službenik koji zamjenjuje direktora ima prava, obaveze i ovlašćenja direktora CIP-a za vrijeme dok traju razlozi iz stava (1) ovog člana.

(3) O odluci iz stava 1. ovog člana predsjednik Upravnog odbora CIP-a pisanim putem obavještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 23.

(Istek mandata direktora)

Upravni odbor CIP-a šest mjeseci prije istekamandata direktoru CIP-a o tome obaviještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine provođenje propisane procedure za izbor i imenovanje direktora CIP-a.

Član 24.

(Razrješenje direktora prije isteka mandata)

(1) Upravni odbor CIP-a razrješava direktora i prije isteka mandata u slučaju propisanom u članu 66. do 68. Zakona o upravi (''Službeni glasnik BiH'', broj 32/02, 102/09 i 72/17).

(2) Rješenjeiz stava (1) ovog članadonosi Upravni odbor CIP-a.

(3) U slučaju razrješenja direktora iz stava (1) ovog člana, Upravni odbor CIP-a postupa u skladu sa članom 55a. Zakona o upravi (''Službeni glasnik BiH'', broj 32/02, 102/09 i 72/17).

(4) O razrješenju direktora CIP-a predsjednik Upravnog odbora CIP-a pisanim putem obavještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

DIO PETI- FINANSIRANJE, PLANIRANJE I PRAĆENJE RADA, IZVJEŠTAVANJE O RADU I JAVNOST RADA CIP-a

Član25.

(Način finansiranja)

(1) CIP se finansira iz budžetainstitucija Bosne i Hercegovine.

(2) Finansijskim sredstvima CIP-a u skladu sa propisima raspolaže direktor CIP-a.        

Član 26.

(Planiranje i izvještavanje)

Srednjoročno i godišnje planiranje rada, praćenjerada i izvještavanje o radu i aktivnostima CIP-a organizuje se i provodi u skladu sa zakonom, propisima donesenim na osnovu zakona i odlukama i instrukcijama nadležnih institucija Bosne i Hercegovine.

Član 27.

(Javnost rada)

(1) Rad CIP-a dostupanje javnosti.

(2) Javnost rada CIP-a ostvaruje se postavljanjemdokumenata i informacija na službenu internet stranicu CIP-a, objavljivanjem posebnih publikacija, kao i putem obavještenja, informacija i izjava usredstvima javnog informisanja.

(3) Javnost rada CIP-a može se isključiti samo u slučaju koji je izričito propisan zakonom.

(4) Javnosto radu CIP-a informišedirektor CIP-a, odnosno državni službenik koga ovlastidirektor CIP-a.

DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

(Izmjene i dopune statuta)

(1) Izmjene i dopune statuta vrše se na način i prema postupku koji je propisan za njegovo donošenje.

(2) Inicijativu za izmjenu i dopunu statuta može dati Upravni odbor CIP-a, direktor CIP-a i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 29.

(Prestanak važnosti)

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi StatutCentra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (''Službeni glasnik BiH'', broj 20/10, 28/10 i 47/17).

Član 30.

                                             (Stupanje na snagu i objavljivanje)

Ovaj statut stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i objavljuje se u ''Službenom glasniku BiH''.

               Predsjednik Upravnog

                          odbora         

                   dr. Sead Maslo, s.r.

Broj: UO-01-07-3-11-1/18

Mostar, 24. 09. 2018. godine

                                                                                 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zaključkom broj: 05-07-1-2264-20/18 od 29. 8. 2018. godine koji je donesen na 152. sjednici održanoj 29. 8. 2018. godine dalo je saglasnost na Statut Centra za informiranje i priznavanje dokumenta iz oblasti visokog obrazovanja.        

 

Statut je objavljen u Službenom glasniku BiH broj: 69/18. Isti se može preuzeti ovdje.