Kanton Sarajevo

Štampa

Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Kantona Sarajevo", broj 33/17)
 

Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/16)

Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija ("Službeni glasnik Kantona Sarajevo", broj 51/17)