Ispis

Obavijest u vezi s Javnim natječajem za prijam volontera

 

Procedura provjere znanja kandidata-intervju, održat će se  dana 29.09.2014. godine, i to kako slijedi:

 

- za kandidate koji su se prijavili na poziciju 1/01  volonter - diplomirani inžinjer informatike visoke stručne spreme,

  intervju će započeti u 10, 00 sati;

- za kandidate koji su se prijavili na poziciju 1/02  volonter visoke stručne spreme, sa završenim fakultetom društvenog smjera,

   intervju će započeti u 11, 00 sati.

 

Mjesto održavanja provjere znanja kandidata-intervjua nalazi se u poslovnoj zgradi “Sivrić” (mala sala- drugi kat), Ul. Kneza Branimira 12, Mostar.

 
Ispis

Zbog ažuriranja podataka o priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, informacija o licenciranim visokoškolskim ustanovama je privremeno skinuta sa web stranice

 
Ispis

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (u daljem tekstu: CIP) osnovan je temeljem Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 59/07), kao samostalna upravna organizacija.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 33. sjednici, održanoj 10.1.2008. godine, donijelo Odluku o početku rada i utvrđivanju sjedišta CIP-a (“Službeni glasnik BiH” broj 9/08). Ovom Odlukom utvrđeno je da CIP počinje s radom 1.3.2008. godine, sa sjedištem u Mostaru.

Rad CIP-a je neovisan i javan. Neovisnost rada CIP-a u dijelu nadležnosti koji se odnosi na informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja postiže se sukladno zakonskim, transparentnim i javnim procedurama. Javnost rada osigurava se sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, te podnošenjem izvješća o radu Upravnom odboru CIP-a, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dostavljanjem obavijesti putem sredstava javnog informiranja, kao i objavom informacija na web stranici CIP-a.

Pri izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti, CIP poštuje načela:

 

• zakonitosti;

• transparentnosti;

• javnosti;

• odgovornosti;

• učinkovitosti i djelotvornosti;

• profesionalne nepristranosti.

 

U svojim aktivnostima CIP ostvaruje suradnju s relevantnim domaćim institucijama: Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i znanosti, županijskim ministarstvima obrazovanja, Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, Povjerenstvom za informiranje i priznavanje Republike Srpske, kao i visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Sukladno Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, CIP је nadležan za:

- informiranje i priznavanje u području visokog obrazovanja;

- koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u području visokog obrazovanja;

- predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u području visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;

- posredovanjem međunarodne mreže centara za informacije (mreže ENIC/NARIC) pruža informacije visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini u svezi sa inozemnim visokoškolskim ustanovama i programima, kao osnovu za priznavanje stupnja i diploma za daljnje školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama;

- daje obavještenje i mišljenje о inozemnim stupnjevima i diplomama u Bosni i Hercegovini, s ciljem nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;

- daje savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga stranama sa zakonitim interesom;

- sukladno Lisabonskoj konvenciji i njezinim pratećim dokumentima, donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, županijskim ministarstvima i Brčko distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih izvan Bosne i Hercegovine radi zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proistječu iz stečene kvalifikacije.

 
Ispis

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 59/07)

Zakon o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 59/09)

Preporuke o kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 10/13)

 

Preporuke o korištenju kvalifikacijskih okvira u postupku priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 81/14)

 

Preporuke o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini osobama s nedovoljnom dokumentacijom ili bez dokumentacije ("Službeni glasnik BiH", broj 81/14)

 

Preporuke o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija stečenih prekograničnim obrazovanjem ("Službeni glasnik BiH", broj 80/15)

 

Preporuke o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija stečenih zajedničkim programima ("Službeni glasnik BiH", broj 80/15)

 

Preporuke o priznavanju neformalnog obrazovanja i informalnog učenja ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16)

 

 

Preporuke o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja ("Službeni glasnik BiH", broj 81/17)

 

 

Preporuke o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja ("Službeni glasnik BiH", broj 01/19)

 

Preporuke o korištenju Modela propisa o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija ("Službeni glasnik BiH", broj 06/20)


Odluka o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH, broj 31/11)

Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju osnova kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH, broj 39/12)

 

Odluka o usvajanju Akcijskog plana za izradu i provedbu kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2014-2020 ("Službeni glasnik BiH, broj 28/15)

 

Odluka o usvajanju Mape puta za implementaciju EU Direktive o reguliranim profesijama ("Službeni glasnik BiH", broj 10/16)

 

Odluka o određivanju koordinirajuće institucije i kontakt točke za primjenu Mape puta za implementaciju EU direktive o reguliranim profesijama 2005/36/EC i 2013/55/EU ("Službeni glasnik BiH", broj 30/17)

 

Odluka o usvajanju principa i standarda u području obrazovanja odraslih u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14)

 

Odluka o usvajanju strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BiH za razdoblje 2014.-2020. ("Službeni glasnik BiH", broj 96/14)

 

Odluka o usvajanju Prioriteta za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016.-2026. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 36/16)

 

Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 23/04)

Naputak o formi i sadržaju diplome i dodatka diplome koje izdaju akreditirane visokoškolske ustanove  ("Službeni glasnik BiH", broj 86/09)

Konvencija Vijeća Europe/UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji (ETS No. 165, 1997.) - Lisabonska konvencija

Međunarodni sporazum o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i naučnim stepenima između BiH i Ruske Federacije ("Službeni glasnik BiH", broj 10/11 - Međunarodni ugovori)


Bolonjska deklaracijaUNESCO Preporuka o priznavanju studija i kvalifikacija u visokom obrazovanju (27. sjednica, Pariz, 13.11.1993. godine)

 

ECTS priručnik za korisnike

 

Naputak o metodologijskom okviru i principima za izradu pravilnika o klasifikaciji znanstvenih područja, polja i grana ("Službeni glasnik BiH", broj 47/12)

 

Naputak o metodologijskom okviru i principima

 

_______________________________________

RANIJI ZAKONI

Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni list Socijalističke Republike BiH", broj 11/85)

T