Datum kreiranja 23 Mart 2015
Štampa

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH je dostavio svim nadležnim organima u Bosni i Hercegovini i Regiji Obavještenje 16.2.2015. godine o tome da Evropski univerzitet i Internacionalni univerzitet posjeduju uredne dozvole za rad i da trebaju biti uvršteni u Informaciju o visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, koju sačinjava i objavljuje na svojoj web stranici Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

 

Ova informacija je prouzrokovala dodatne nedoumice i nejasnoće kod javnosti, a naročito kod lica koje su stekle određena zvanja na ovim visokoškolskim ustanovama. Stoga, želimo informisati sve zainteresovane strane o sljedećem:

 

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prikuplja i objavljuje Informaciju o visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini na osnovi podataka dobijenih od nadležnih obrazovnih vlasti (Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, kantonalnih/županijskih ministarstava obrazovanja i Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH).

U skladu sa navedenim, kao i članom 14. Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09), kojim je propisano da je Odjel za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH nadležan da: „...donosi rješenje o dodjeli licence visokoškolskoj ustanovi i odjelu visokoškolske ustanove sa sjedištem van Distrikta; vrši provjeru ispunjavanja uslova za početak rada i daljnji rad visokoškolske ustanove; donosi rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada visokoškolske ustanove; donosi rješenje kojim se nalaže otklanjanje nedostataka u radu visokoškolske ustanove; donosi rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti visokoškolske ustanove u slučaju neispunjavanja uslova za njen rad;...“, obratili smo se nadležnom Odjelu za obrazovanje od kojeg smo 16.2.2015. godine dobili sljedeću informaciju:

"Rješenjem Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, broj predmeta: 37-000056/14, broj akta 1003MП-001/14 od 23.1.2014. godine Evropskom univerzitetu Brčko je oduzeta licenca i zabranjeno obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. U vezi sa pomenutim rješenjem u toku je upravni spor kod Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine po rješenju Apelacionog suda Brčko distrikta BiH broj: 96 0 У 074737 14 Уж od 26.8.2014. godine. Početna licenca ovog univerziteta je u skladu sa odredbama propisanim članom 29. stav 5) i 6) Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09) važila najviše dvije godine, prestala je da važi, dok mu nova licenca nije izdata. S tim u vezi, diplome i druge javne isprave izdate od strane ove visokoškolske ustanove nisu priznate u BiH, a u skladu sa odredbama propisanim članom 37. stav 2) istog zakona koji propisuje da se ne priznaju akademske titule, stručna i naučna zvanja, diplome i druge javne isprave izdate od strane ustanove koja nema licencu i akreditaciju. Imajući u vidu navedeno, Evropski univerzitet Brčko ne treba uvrstiti u Informaciju o visokoškolskim ustanovama."

 

Što se tiče Internacionalnog univerziteta Brčko, od navedenog Odjela smo dobili sljedeći odgovor:

"Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine pokrenulo je upravni nadzor nad zakonitošću rada i akata Internacionalnog univerziteta Brčko koji je i dalje u toku.

Da je Odjeljenje za obrazovanje do sada utvrdilo sve značajne činjenice, da nije prekoračilo svoja ovlaštenja te da je postupilo po pravilima u postupku upravnog nadzora potvrđuje presuda Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Obzirom da se još uvijek nisu stekli uslovi za okončanje postupka upravnog nadzora, to nije ni moguće utvrditi pravo stanje stvari i sve činjenice od važnosti te donijeti valjano i na zakonu zasnovano rješenje u skladu sa kojim bi Internacionalni univerzitet Brčko mogao obavljati djelatnost visokog obrazovanja. Imajući u vidu navedeno, Internacionalni univerzitet Brčko ne posjeduje potrebnu dozvolu za rad, a privremena licenca koju je imao prestala je da važi 11.1.2014. godine. Dakle, Internacionalni univerzitet Brčko ne treba uvrstiti u Informaciju o visokoškolskim ustanovama u BiH."

 

Uz puno uvažavanje ingerencije i institucije Gradonačelnika Brčko distrikta BiH, bitno je napomenuti da je iz svega navedenog vidljivo da Gradonačelnik Brčko distrikta BiH nema nadležnost da izdaje dozvole za rad visokoškolskih ustanova na području Brčko distrikta BiH. Kao što smo već naveli, isključivu nadležnost za dodjelu licenci, donošenja rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada visokoškolske ustanove ima Odjel za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH.

 

Dakle, na osnovi nadležnosti Centra (čl. 44. i 45. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, „Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), te navedenim nadležnostima Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, jedinu relevantnu informaciju o statusu visokoškolske ustanove na području Brčko distrikta BiH smatramo onu dobivenu od Odjela za obrazovanje.