Univerzitet u Tuzli

Pažnja, otvorite u novom prozoru. E-mail1. DIO: OSNOVNI PODACI O UNIVERZITETU

logo_tuzla

 

1.1.

Naziv univerziteta

UNIVERZITET U TUZLI

1.2.

Tip  univerziteta (javni ili privatni)

Javni

1.3.

Datum  osnivanja

20.09.2000. godine

1.4.

Podaci o promjenama naziva

-

1.5.

Rektor

Dr.sc., Džemo Tufekčić, red.prof.

1.6.

Adresa

Ul. Dr. Tihomila Markovića 1, Tuzla

1.7.

Telefon

035/300-500

1.8.

Fax

035/300-547

1.9.

E-mail

Ova e-mail adresa je zaštiæena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuèili JavaScript

1.10

Web adresa

www.untz.ba

1.11.

Prorektori

- Prorektor za nastavu i studentska pitanja:

Prof.dr. Admedina Savković, red.prof.

- Prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu:

Prof.dr. Mirsad Đonlagić, red.prof.

- Prorektor za finansiranje i razvoj Univerziteta:

Prof.dr. Snježana Marić, van.prof.

- Prorektor za naučno-istraživački rad

Prof.dr. Naser Prljača, red.prof.

1.12.

Generalni sekretar

Jasmina Berbić, dipl.pravnik

1.13.

Stručne službe

(navesti kontakt detalje)

- Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, šef službe:

Aida Hodžić, dipl.pravnik; tel:300-532

- Ekonomsko-finansijska služba, Odjeljenje finansija: Munevera Topčagić, dipl.ecc., šef odjeljenja; tel: 300-503

Odjeljenje računovodstva: Dževdeta Zahirović, dipl.ecc., šef odjeljenja;

tel: 300-508

- Tehnička služba: Almir Žigić, dipl.ing.el., šef službe; tel: 300-513

 

1.14.

 

Članice univerziteta (navesti koje)

 

- Akademija dramskih umjetnosti

- Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

- Ekonomski fakultet

- Fakultet elektrotehnike

- Fakultet za tjelesni odgoj i sport

- Farmaceutski fakultet

- Filozofski fakultet

- Mašinski fakultet

- Medicinski fakultet

- Pravni fakultet

- Prirodno-matematički fakultet

- Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

- Tehnološki fakultet

1.15.

Da li postoji studentska organizacija na vašem  univerzitetu?

- naziv organizacije

- predsjednik organizacije

- kontakt telefon i fax

- e-mail i web adresa

- Unija studenata Univerziteta u Tuzli

- predsjednik: Edin Eminović

- tel: 061/936-880

- Ova e-mail adresa je zaštiæena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuèili JavaScript ; www.usut.untz.ba

1.16.

Kada počinje i završava akademska godina na vašem univerzitetu?

Nastava počinje prvog ponedjeljka u mjesecu oktobru, a završava krajem prve sedmice mjeseca juna.

1.17.

Kada počinje zimski i ljetni raspust?

Zimski raspust počinje u drugoj polovini janura, a ljetni početkom mjeseca juna.

1.18.

Sistem ocjenjivanja – skala ocjena

-          najviša ocjena

-          najniža ocjena

-          najniža prolazna ocjena

 

Uspjeh studenata za određeni predmet, u određenom semestru izražava se brojnom, opisnom ili slovnom ocjenom i to u redoslijedu od najniže ka najvišoj:

- ocjena 5 (pet), opisno „ne zadovoljava“,  slovno „F“

- ocjena 6 (šest), opisno „dovoljan“, slovno „E“;

- ocjena 7 (sedam), opisno „dobar“, slovno“D“;

- ocjena 8 (osam), opisno „vrlodobar“, slovno „C“;

- ocjena 9 (devet), opisno “izvanredan“, slovno“B“ i

- ocjena 10 (deset), opisno „odličan“, slovno „A“.

Ocjena se formira na osnovu ukupnog broja bodova za predmet.

1.19.

Navesti koje je bilateralne sporazume vaš univerzitet potpisao sa drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu i kada?

Sporazumi o saradnji potpisani u prethodne 4 godine, sa slijedećim Univerzitetima:

Austrija:

 • Univerzitet u Leobenu - Sporazum o naučnoj saradnji potpisan 04.07.2003. godine.

Belgija:

 • Univerzitet u Gentu - Potpisan memorandum o razumijevanju 19.03.2008. godine,

Egipat:

 • Suez Canal University Asmailiya - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 09.04.2007. godine.

Italija:

 • En.A.I.P. Friuli Venezia Guilia – Ugovor o realizaciji zajedničkih inicijativa usmjerenih na omogućavanje kooperacije u području profesionalne mobilnosti potpisan 06.05.2005. godine.

 

●     Univerzitet u Bolonji - Memorandum o razumijevanju potpisan 21.09.2007. godine.

Iran:

 • Univerzitet Shiraz , Iran - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 10.05.2004. godine.

Univerzitet u Teheranu , Iran - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji.

Mađarska:

 • Univerzitet u Pećuhu, Pećuh - Sporazum o saradnji

Makedonija:

 • Univerzitet Sveti Kiril i Metodija , Skopje - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 03.04.2004. godine

Državni Univerzitet Tetovo - Sporazum o akademskoj saradnji potpisan 19.02.2008. godine.

Norveška:

 • Diakonhjemmet University College Oslo-Rogaland - Potpisana dekleracija o saradnji 06.09.2006. godine na period od 5 godina.

Njemačka:

 • Philipps Univerzitet-Marburg, Marburg - Sporazum potpisan 04.07.1997.godine na rok od pet godina. Ugovor o saradnji sa Univerzitetom iz Marburga produžen je 24. juna 2002. godine.

Poljska:

 • Univerzitet ”Adam MICKIEWICZ”, Poznan - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji
 • Institut «EMAG» Katowice, Katowice – Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji potpisan 31.03.2003. godine.
 • Akademija rudarstva i metalurgije-Krakow, Poljska - Sporazum o nastavnoj i naučnoj saradnji potpisan 23.11.2001.godine na neodređeno vrijeme.

Republika Hrvatska:

 • Sveučilište u Zagrebu - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 18.07.2006. godine
 • Sveučilište u Rijeci - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 27.05.2005.
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera- Osijek - Ugovor o saradnji zaključen na neodređeno vrijeme.

Ruska federacija:

 • Moskovski državni institut radiotehnike, Elektronike i Automatike - MIREA - Sporazum potpisan 18.09.2006.
 • Ruski državni univerzitet za tjelesno obrazovanje, sport i turizam - sporazum potpisan u novembru 2008. godine.

SAD

 • Univerzitet Missouri St. Louis, USA - Sporazum o saradnji potpisan 26. maja 2007. godine.
 • Memorandum o razumijevanje između Univerziteta u Tuzli, Cornell Univerziteta, SAD i PSERC grupe (PSERC je konzorcij vodećih univerziteta u USA u oblasti elektroenergetskih sistema; Berkeley, Carnegie Mellon, Arizona State, Cornell, Georgia Tech, Illinois, Iowa State, Texax A&M, Washington State, Wisconsin, Colorado School of Mines, Howard, Wichita State)
 • Univerzitet Stony Brook NY, USA – Memorandum o saradnji potpisan 08.10.2004. godine.
 • Rochester Institute of Technology-Rochester, USA - Sporazum o saradnji potpisan u februaru 2000. godine.

Slovenija:

 • Univerzitet u Mariboru, Slovenija - Sporazum o nastavnoj, naučnoj i kulturnoj saradnji potpisan 26.02.2001. godine, trajno.
 • Univerzitet u Kopru, (Univerza na Primorskom/Universita del Litorale), - Sporazum o saradnji u oblastima obrazovanja, nauke i istraživanja potpisan 24. 04. 2006.
 • Univerzitet u Ljubljani - Memorandum o razumijevanju je potpisan 18.10.2006. godine.

Srbija:

 • Univerzitet u Kragujevcu - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 03. 11. 2003. godine - Univerzitetska mreža univerziteta iz Regije
 • Univerzitet u Novom Sadu - Sporazum o nastavno naučnoj saradnji potpisan 07. maja 2003. godine.
 • Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerzitet za mir – sporazum potpisan u julu 2005. godine
 • Univerzitet u Beogradu - sporazum potpisan 13. septembra 2008. godine.
 • Državni univerzitet u Novom pazaru - sporazum potpisan u oktobru 2008. godine

Turska:

 • Univerzitet Sakarya, Adapazar - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan 11.07.2003. godine
 • Yalova Univerzitet - Sporazum o naučno-nastavnoj saradnji potpisan u oktobru 2009. godine.

Bosna i Hercegovina

 • Univerzitet u Bihaću – Sporazum potpisan 2005. godine
 • Univerzitet u Zenici – Sporazum potpisan 2005. godine

Također je potpisan sporazum o međusobnoj saradnji nastavo-naučnoj saradnji između svih bh. Univerziteta.


2. DIO: DOKTORSKI PROGRAMI

   


  2.1.

   

  Da li na vašem univerzitetu postoji organiziran doktorski studij iz naučnih oblasti iz kojih se dodjeljuju doktorska zvanja i iz kojih?  NE  2.2.

  Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, kratak opis preduslova za prijavu doktorske teze

  -

  2.3.

  Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje NE, da li postoji inicijativa o skorom organiziranju doktorskih studija i gdje se došlo u realizaciji?

  Da, obrazovana je Komisija od strane Senata za izradu Pravilnika za III ciklus studija


  3. DIO: PRIZNAVANJE DIPLOMA

    

   3.1.

   Na osnovu kojeg pravnog akta se vrši proces priznavanja stepena i diploma na vašem univerzitetu?

   Na osnovu:

   - Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji inozemnih školskih svjedodžbi («Sl.novine TPK» br:12/97)

   - Pravilnik o nostrifikaciji inozemnih diploma i ekvivalenciji javnih isprava

   3.2.

   Iznos cijene priznavanja različitog stepena i diploma visokog obrazovanja

   Za  nostrifikaciju inostranih školskih diploma utvrđena je naknada u iznosima:

   - diploma o završenom višem obrazovanju 400,00 KM

   - diploma o završenom visokom obrazovanju 600,00 KM

   - diploma o naučnom odnosno umjetničkom stepenu magistra 600,00 KM

   - diploma o naučnom stepenu doktora nauka 900,00 KM

   - ekvivalencija svjedodžbi o završenim studijskim godinama, po studijskoj godini 150,00 KM

   3.3.

   Postoji li razlika u cijeni priznavanja stepena i diploma za državljane BiH i strane državljane i koliko iznosi?

   NE

   3.4.

   Vremenski period potreban za proces priznavanja?

   60 dana ukoliko je zahtjev potpun

   3.5.

   Kratak opis postupka priznavanja

   -          zahtjev se podnosi Senatu Univerziteta

   -          Senat obrazuje stručnu Komisiju za priznavanje inostrane diplome

   -          Komisija provodi postupak, sačinjava Zapisnik i daje Rektoru prijedlog o priznavanju/ne priznavanju diplome ili o obustavljanju postupka zbog netačnosti

   -          Rektor donosi Rješenje o priznavanju stepena i diploma   4. DIO: SMJEŠTAJ STUDENATA

     

    4.1.

    Da li pri vašem univerzitetu postoje studentski domovi, i ako je odgovor potvrdan molimo vas da navedete adresu, kontakt telefon, fax, e-mail i web stranicu

    Da postoje tri studentska doma, i to:

    1. Dom I - Muhameda H.Uskufija 7,

    tel/fax: 035/ 252-208

    2. Dom II - Rudarska 59

    3. Dom II - Bosne Srebrene, tel:  035/281-605

    4.2.

    Koji su uslovi koje trebaju ispuniti studenti za smještaj u studentske domove?

    - da imaju status redovnog studenta

    - da im je mjesto prebivališta udaljeno najmanje 30 km

    4.3.

    Koji su dokumenti potrebni za prijem u studentske domove za domaće i strane studente?

    1. prijava za prijem u Studentski dom (obrazac prijave se nabavlja u Upravi Studentskog centra);

    2. uvjerenje da je redovan student koji prvi put upisuje prvu, odnosno narednu godinu studija;

    3. uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj u prethodnoj godini studija, odnosno u srednjoj školi za studente I godine;

    4. kopiju lične karte, dok studenti strani državljani dostavljaju ovjerenu kopiju pasoša;

    5. kopiju prijave o prebivalištu, odnosno boravištu (CIPS-ov dokument);

    6. uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu;

    7. potvrdu o prosječnoj plaći za svakog zaposlenog člana užeg domaćinstva (ostvarenoj u posljednja tri mjeseca odnosno ovjerenu fotokopiju tri posljednja čeka od penzije za svakog užeg člana porodičnog domaćinstva koji prima penziju;

    8. uvjerenje o katastarskom prihodu za svakog člana zajedničkog domaćinstva iz prethodne godine;

    9. uvjerenje za članove zajedničkog domaćinstva koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;

    10. uvjerenje da je student iz porodice koja je korisnik socijalne pomoći i visini te pomoći;

    11. uvjerenje da dijete poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratni vojni invalid, dijete RVI, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, demobilizirani branitelj i dijete demobiliziranog branitelja koja su ostvarili ova prava na području Tuzlanskog kantona, izdato od nadležnog općinskog organa uprave;

     

    Prioritet kod smještaja u studentske domove, pod jednakim uvjetima rangiranja imaju studenti koji pripadaju kategoriji lica iz člana 22. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 3/07.)

    4.4.

    Koliko studenti plaćaju smještaj u studentske domove (posebno navesti za domaće i strane studente)?

    Cijena smještaja iznosi 280 KM, s tim da domaći studenti plaćaju 91 KM, a ostatak od 189 KM subvencioniraju vlade kantona iz kojih dolaze.

    Strani studenti plaćaju ukupan iznos od 280 KM.

    5.5.

    Da li postoje određene subvencije za studentе prilikom prijema i smještaja u studentske domove, koliko i od koga?

    Da, Vlade kantona sufinansiraju u iznosu od 189 KM.

     

    Informacije o pojedinačnim fakultetima dobiti ćete klikom na sljedeće linkove:

     

    1. AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

     

    1.1.Dodatak: novi nastavni plan

     

    1.2. Dodatak: novi nastavni plan 

     

     2. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

     

    2.1. Dodatak: novi nastavni plan

     

    2.2. Dodatak: novi nastavni plan

     

    2.3. Dodatak: novi nastavni plan

     

    3. EKONOMSKI FAKULTET

     

    3.1. Dodatak: novi nastavni plan

     

    4. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

     

    4.1. Dodatak: novi nastavni plan - dodiplomski

     

    4.2. Dodatak: novi nastavni plan - postdiplomski

     

    5. FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

     

    6. FARMACEUTSKI FAKULTET

     

    7. FILOZOFSKI FAKULTET

     

    7.1 Dodatak: novi nastavni plan

     

    8. MAŠINSKI FAKULTET

     

    8.1 Dodatak: novi nastavni plan

     

    9. MEDICINSKI FAKULTET

     

    9.1 Dodatak: novi nastavni plan

     

    10. PRAVNI FAKULTET

     

    11. PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

     

    11.1 Dodatak: novi nastavni plan

     

    12. RUDARSKO GEOLOŠKI GRAĐEVINSKI FAKULTET


    12.1 Dodatak: novi nastavni plan


    13. TEHNOLOŠKI FAKULTET

     

    13.1 Dodatak: novi nastavni plan - dodiplomski

     

    13.2 Dodatak: novi nastavni plan - postdiplomski