Штампа

 

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Adresa: 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde

Internacionalni univerzitet u Goraždu

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

73000 Goražde, Seada Sofovića Sofe 27,

web: https://www.iug.ba/

Univerzitet

Privatna

Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski programi

Fakultet društvenih nauka

Studijski programi

Fakultet tehničkih nauka

Studijski programi

Fakultet edukacijskih nauka

Studijski programi

Rješenje broj: 10-38-2437-7/14 od 24.09.2014. godine

   

22.03.2022. godine