Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1 , 71000 Sarajevo

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

71210 Ilidža, Sarajevo, Hrasnička cesta 15

web:https://www.ius.edu.ba/bs

Univerzitet

Privatna

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Studijski programi

Fakultet menadžmenta i javne uprave

Studijski programi

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=5377

 

11.12.2017. godine