Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/prosvjete, nauke/znanosti, kulture i sporta/športa

Adresa: Stjepana Radića 3/III, 88000 Mostar

Sveučilište Hercegovina

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

88000 Mostar, Blajburških žrtava 100

web:http://hercegovina.edu.ba/hr/

Univerzitet

Privatna

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Studijski programi

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije

Studijski programi

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/Default.aspx?id=7562

Rješenje o uslovnoj akreditaciji broj: 05-03-40-1997-11/14 od 19.12.2016. godine

22.02.2022. godine