Штампа

1.   Штa је признавање иностраних високошколских квалификација?

Признавање иностране високошколске квалификације/образовне исправе је формално потврђивање вриједности те квалификације/образовне исправе коју надлежни орган врши издавањем управног акта о томе, у сврху приступа високом образовању и наставка образовања, односно у сврху запошљавања.

2.   Које врсте образовних исправа подлијежу процедури признавања?

Поступку признавања и вредновања подлијежу образовне исправе о започетом или завршеном високом образовању у иностранству, односно о стеченим квалификацијама које носиоцима омогућују приступ процјени постигнутог степена образовања, у сврху даљег наставка образовања, запошљавања или употребе стеченог академског и стручног назива или научног и стручног назива у Босни и Херцеговини, као и остваривања других права која проистичу из стечене високошколске квалификације.

3.   Штa је то вредновање?

Вредновање је поступак који се проводи у оквиру процеса признавања који подразумијева процјену нивоа, односно степена иностране високошколске квалификације појединца.

4.   Гдје могу извршити признавање високошколске квалификације стечене у иностранству?

Признавање високошколских квалификација стечених изван Босне и Херцеговине у сврху запошљавања у Републици Српској врши Комисија за информисање и признавање докумената из области високог образовања, док у ФБиХ врше високошколске установе и кантонална/жупанијска министарства образовања (зависно о којем се кантону/жупанији ради), а у Брчко дистрикту БиХ врши Комисија за признавање докумената из области високог образовања. У сврху наставка образовања у Републици Српској врше високошколске установе, у Федерацији БиХ врше високошколске установе и кантонална/жупанијска министарства образовања (зависно о којем се кантону/жупанији ради), док у Брчко дистрикту БиХ врше лиценциране високошколске установе.

5.   Која је улога Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања у поступцима признавања?

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања (у даљем тексту ЦИП), у складу са надлежностима прописаним Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 59/07 и 59/09), као и принципима Конвенције о признавању квалификација у високом образовању у европскојрегији („Службени гласник БиХ“, број 16/03–Међународни уговори), између осталог, пружа информације, мишљења и препоруке о иностраним високошколским квалификацијама, односно која права и компетенције носилац квалификације стиче завршетком одређеног студијског програма у држави порјекла, надлежним органима за признавање иностраних високошколских квалификација у БиХ. Такође, у складу са наведеним прописима, ЦИП олакшава приступ мјеродавним и тачним информацијама о високошколском образовном систему у БиХ, олакшава приступ информацијама о високошколским образовним системима и квалификацијама страна чије признавање се тражи те даје савјете и/или информације о питањима признавања и (пр)оцјене квалификација, у складу са прописима у БиХ.

6.   Уколико добијем рјешење о признавању у сврху запошљавања од једног органа надлежног за признавање, вриједи ли ми то рјешење за простор цијеле БиХ?

Да, рјешење о признавању у сврху запошљавања које је издао надлежни орган вриједи на цијелој територији Босне и Херцеговине.

7.   Вриједи ли рјешење о признавању у сврху запошљавања за наставак образовања?

Не, уколико желите наставити студиј, морате извршити академско признавање.

8.   Како извршити признавање дипломе стечене у БиХ у иностранству?

Све високошколске квалификације које су стечене на признатим високошколским установама у Босни и Херцеговини требале би бити признате и изван наше државе. Међутим, свака држава има своје законодавство, које прописује начин признавања иностраних високошколских квалификација, те вам предлажемо да се обратите ENIC/NARIC центру државе у којој желите остварити право на рад. На сљедећем линку се може наћи више информација: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx.

9.   Које законодавство регулишеобласт признавања иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини?

Законодавство које третира област признавања иностраних високошколских квалификација можете наћи на веб страници Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовaња на сљедећем линку: www.cip.gov.ba.

10.   Како могу сазнати да ли је високошколска установа акредитована?

У складу са чланом 49. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", број: 59/07, 59/09), Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитетанадлежна је за вођење регистра акредитованих високошколских установа и објаву на својој веб страници листе акредитованих високошколских установа. Листа акредитованих високошколских установа у БиХ се може наћи на сљедећем линку: http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx.

11.   Требам ли признати нижи степен образовања ако желим признавање вишег степена?

Признавање нижих степена образовања стечених у иностранству није услов за признавање вишег степена, нпр. за признавање доктората не требате имати признат магистериј у БиХ.

12.   Желим извршити признавање магистерија и доктората стечених у иностранству. Могу ли поднијети један захтјев за признавање обје квалификације?

Не. Свака инострана високошколска квалификација признаје се посебно, што значи да за сваку квалификацију треба поднијети посебан захтјев те посебно уплатити накнаду за трошкове признавања. Уколико истовремено предајете више захтјева у исту сврху и код истог надлежног органаза признавање није потребно за сваки посебно предати документацију која се тражи у сваком од њих већ се можете позвати на документацију предату у једном захтјеву.

13.   Је ли потребно провести признавање квалификација стечених на подручју бивше Југославије?

Признавање квалификација стечених на подручју бивше Југославије зависиоддатумаиздавања. У складу са Законом о важности јавних исправа у Босни и Херцеговини, поступку признавања не подлијежу образовне исправе које су издали мјеродавниорганиСФРЈ до 6. априла 1992. године.

14.   Признају ли се аутоматски високошколске квалификације стечене у Републици Србији у Босни и Херцеговини?

Република Српска и Република Србија имају потписан Споразум о узајамном признавању докумената уобразовању и регулисању статусних питања ученика и студената („Службени гласник РС“, број 79/05). Наведени Споразум се не односи на остваривања права на наставак образовања и на запошљавање на простору Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ, као и на остваривања права на запошљавање у институцијама Босне и Херцеговине. Дакле, уколико имате пребивалиште на простору Републике Српске, а високошколску квалификацију сте стекли у Републици Србији, те желите остварити право на запошљавање или наставак образовања на простору Републике Српске не требате вршити признавање ваше квалификације.

Међутим, уколико носилац иностране високошколске квалификације стечене у Републици Србији жели остварити право на рад или наставака образовања на подручју Федерације БиХ, Брчко дистрикта БиХ или жели остварити право на рад у институцијама БиХ, мора извршити признавање дипломе. Можете се обратити једном од органанадлежнимза признавање иностраних високошколских квалификација у ФБиХ или Брчко дистрикту БиХ.

15.   Под којим условима образовна исправа не подлијеже поступку признавања?

Уколико постоје билатерални или мултилатерални споразуми о међусобномпризнавању квалификација, тада се не проводи поступак признавања.

16.   Уколико добијем негативно рјешење о признавању, могу ли покушати извршити признавање код неког другог органанадлежног за признавање у БиХ?

Свако рјешење о признавању садржи и поуку о правном лијеку и може се поступити по истом или, уколико дођете до нових сазнања/докумената, можете покренути ревизију поступка. Једном извршено признавање не подлијеже поновном поступку.

17.   Колико кошта поступак признавања и коју документацију треба приложити?

Цијена поступка признавања и документација коју је потребно приложити прописује свакинадлежниорганкоје проводи поступак признавања иностраних високошколских квалификација, а зависе одстепенаквалификације чије се признавање тражи, сврхе за коју тражи признавање и слично.

18.   Постоје ли додатни трошкови који се могу појавити током нострификације?

Не, свака установа и институција која проводи поступак признавања има правилник или одлуку о висини накнаде за проведбу поступка признавања.

 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption