Штампа

1. Директор ЦИП-а

-ЦИП-ом руководи директор.

-Директора именује Управни одбор ЦИП-а након проведеног јавног конкурса.

-Мандат директора је четири године.

2. Канцеларија директора 

-припрема материјале, приједлоге и мишљења за потребе директора;

-припрема сједнице и материјале за сједнице Управног одбора ЦИП-а и прати провођење донесених закључака;

-организује протоколарне послове у вези с реализацијом програма активности директора;

-пружа административно-техничку помоћ директору у вршењу његових послова;

-организује, припрема и израђује извјештаје, информације и друге материјале из надлежности ЦИП-а за потребе надлежних институција и других органа у БиХ;

-осигурава превођење приликом пријема страних делегација, превођење писаних материјала на службене језике БиХ;

-припрема материјале и саопштења за јавност о раду и активностима ЦИП-а, организује конференције за медије;

-координира активности на изради извјештаја о раду и програмима рада ЦИП-а;

-врши пријем поште упућене директору ЦИП-а.

3. Сектор за информисање, сарадњу и признавање докумената 

-информише заинтересоване стране о начину и потребним документима за признавање докумената;

-врши координацију међународне размјене академског особља, студената и програма из области високог образовања;

-предлаже активности за представљање Босне и Херцеговине у међународним пројектима из области признавања докумената;

-остварује сарадњу с међународном мрежом центара за информисање и националним центрима за признавање докумената;

-прати примјену Лисабонске конвенције и остварује сарадњу с потписницама ове Конвенције;

-пружа потребне информације високошколским установама у БиХ о страним програмима који служе као основ за признавање степена завршене школе,  -односно докумената ради даљњег школовања на високошколским установама у БиХ;

-пружа потребне информације надлежним државним и ентитетским институцијама и другим органима о признавању докумената;

пројектује базу података информационог система за потребе ЦИП-а;

-израђује базу података о поднесеним захтјевима и обрађеним документима; води посебну евиденцију о признатим и непризнатим документима;

-врши израду приједлога  прописа којима се уређује начин и поступак признавања докумената из области високог образовања;

даје приједлоге за побољшање процеса признавања докумената, учествује у изради приједлога законских аката; прати досљедно провођење законских аката  у области   признавања докумената високог образовања,  предлаже мјере за унапређење сарадње, учествује у изради приједлога законских аката.

4. Сектор за правне, кадровске, финансијске и опште послове

-учествује у изради приједлога закона, других прописа и општих аката из надлежности ЦИП-а;

-припрема стручна мишљења о нацртима међународних споразума који се односе на признавање докумената;

-прати прописе који се односе на признавање докумената;

-води управни поступак из надлежности ЦИП-а;

-проводи активности из надлежности ЦИП-а за пријем у радни однос државних службеника и запосленика, као и пријем приправника и волонтера;

-прати стања напредовања у служби, оцјењивање, стимулативне мјере, престанак радног односа, персоналне евиденције, дисциплинске одговорности државних службеника и запосленика, послове канцеларијског пословања, те сарађује с Агенцијом за државну службу Босне и Херцеговине;

-прати извршење прорачуна, обрачуна плата, пензионог и инвалидског осигурања, финансијског пословања, рачуноводствено-књиговодственог пословања, набавку средстава и опреме за потребе ЦИП-а сагласно  прописима.

 

Правилник о унутрашњој организацији ЦИП-а

 

Шематски приказ организационе структуре

 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption