Штампа

 

На основу члана 46. ст. 1. и 2. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07и 59/09), Управни одбор Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, на 56. сједници одржаној 24. 09.2018. године, уз сагласност Савјетаминистара Босне и Херцеговине са 152. сједнице одржане 29. 08. 2018.године, донио је

С Т А Т У Т

ЦЕНТРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

 

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

(Предмет Статута)

Статутом Центра за информисање и признавање докумената из областивисоког образовања (у даљем тексту: ЦИП) прописујесе:

а) статус ЦИП-а;

б) надлежност и дјелокруг рада ЦИП-а у складу са законом;

ц) начела унутрашње организације ЦИП-а;

д) избор чланова Управног одбора ЦИП-а;

е) управљање и руковођење ЦИП-ом;

ф) посебни услови за избор чланова Управног одбора ЦИП-а и директора ЦИП-а;

г) јавност рада ЦИП-а;

х) друга питања од значаја за рад ЦИП-а.

Члан 2.

(Оснивањеи статус ЦИП-а)

ЦИП је основану складу са Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ“, бр. 59/07и 59/09)као самостална управна организација (у даљем тексту: Оквирни закон).

Члан 3.

(Назив и сједиште)

(1) ЦИП послује под називом Центар за информисање и признавање докумената из области/подручјависоког образовања.

(2) Скраћени назив Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања на службеним језицима у Босни и Херцеговини у складу са Оквирним законом гласи:ЦИП.

(3) Уз назив из става (1) овог члана користи се и назив на енглеском језику који гласи: Centre for Information and Recognition of Qualifications in Higher Education.

(4) Сједиште ЦИП-а је у Мостару.

Члан 4.

(Печат и штамбиљ)

(1) ЦИП има печат округлог облика који се израђује и користи у складу са Законом о печату институција Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ“,бр. 12/98, 14/03 и 62/11).

(2) ЦИП има штамбиљ који се израђује и користи у складу са прописима о канцеларијском пословању.

(3) О броју печата и штамбиља, њиховој употреби, начину чувања и уништавању одлучује директор ЦИП-а ускладу сазаконом и подзаконским прописима.

Члан 5.

(Употреба печата ЦИП-а за рад Управног одбора)

(1)За овјеру одлука, закључака и других аката из своје надлежности, а у циљу утврђивања аутентичности тих аката, Управни одбор ЦИП-а користи печат ЦИП-а.

(2) Директор ЦИП-а прописује начин коришћења печата из става 1.овог члана.

 

ДИО ДРУГИ - НАДЛЕЖНОСТИОРГАНИЗАЦИЈАЦИП-а

Члан6.

(Надлежност ЦИП-а)  

  1. Надлежност ЦИП-а прописана је чланом 44. став (2) и чланом 45. Оквирног закона.
  2. Управни одборЦИП-а:
    1. Поред овлашћења која су му прописана законом, директор ЦИП-а:
      1. организује и руководи радом ЦИП-а;

(2) У складу са одредбама из става (1) овог члана, ЦИП је надлежан за:

1) информисање и послове признавања у области високог образовања у оквиру Конвенције о признавању квалификација које се односе на високо образовање у европској регији;

2) информирањеи признавањеу областивисокогобразовања;

3) координирање и међународну размјену академског особља, студената и програма у области високог образовања;

4) представљање Босне и Херцеговине у међународним пројектима у области високогобразовањаизсвојенадлежности;

5) посредствоммеђународнемрежецентаразаинформације(мрежеENIC/NARIC) пружањеинформацијевисокошколским установамауБоснииХерцеговиниувезиса странимвисокошколским установамаипрограмима,каоосновзапризнавање степена идипломазадаљешколовањенависокошколскимустановамауБоснии Херцеговинии представљаБосну и Херцеговинуу тиммрежама;

6) даје обавјештења и   мишљења о   страним степенимаи   дипломама у Босни и Херцеговиниусврхунастављањашколовањанависокошколским установамауБоснии Херцеговини;

7) дајесавјетеиинформацијеопитањимаизсвојегдјелокругастранамасазаконитим интересом;

8) у скалду са Лисабонском конвенцији и њеним   пратећим   документима,   доноси препорукеминистарствуРепубликеСрпске,кантоналнимминистарствима иБрчко ДистриктуБиХопризнавањудипломастеченихизванБоснеиХерцеговине ц циљемзапослења,наставка образовања иостваривања другихправакојапроистичуиз стеченеквалификације.

(3)У извршавању послова из своје надлежности ЦИП обезбјеђује примјенуКонвенције о признавању квалификација које се односе на високо образовање у европској регији (''Службени гласник БиХ-Међународни уговори'', број 16/03)(Лисабонска конвенција) и њених пратећих документа.

(4) ЦИП обавља и друге послове у складу са законом и одлукама надлежних институција у Босни и Херцеговини.

Члан 7.

(Уређење унутрашње организације)

(1) Унутрашња организацијаЦИП-а уређујесе Правилником о унутрашњој организацији ЦИП-акоји доноси директор ЦИП-а уз сагласност Савјетаминистара Босне и Херцеговине.

(2) Унутрашњаорганизацијаи начин рада ЦИП-а уређујусе на начинда се обезбиједизаконито, стручно и ефикасно обављање послова, рационалнаорганизацијаи независно остваривање послова и задатака, ефикасно руковођење узостваривањеодговарајуће сарадњесанадлежниморганима и високошколским установама у Босни и Херцеговини, као и сарадњеса националним информационим центрима и другимнадлежниморганизацијама у иностранству.

Члан 8.

(Заступање и представљање)

ЦИПпред надлежним органима, установама и институцијама у земљи и иностранствузаступа и представља директор ЦИП-а, а у оправданим случајевима руководећи државни службеник на основу писаноговлашћењадиректораЦИП-а.

 

Члан 9.

(Органи управљања и руковођења)

(1) Органи управљања и руковођења ЦИП-омсу: Управни одбор ЦИП-а и директор ЦИП-а.

(2) Управни одбор ЦИП-а и директор ЦИП-аизвршавају своје дужности у складу санадлежностимакоје су им прописанезаконом, другим прописима и овим статутом.

 

ДИО ТРЕЋИ - УПРАВНИ ОДБОР ЦИП-а

Члан 10.

(Састав Управног одбора)

(1) ЦИП-ом управља Управни одбор ЦИП-акоји има седам чланова.

(2) Управни одбор ЦИП-ачине по два члана из редасваког конститутивног народа и један чланиз реда националних мањина.

Члан 11.

(Надлежност Управног одбора)

а) доноси статут ЦИП-а уз сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине;

б) доноси Пословник о свом раду;

ц) доноси рјешење о именовању и разрјешењу директора ЦИП-а у складу са законом и овим статутом;

д) даје мишљење на препоруке и друга правна акта које доноси ЦИП у складу са законом, а која се непосредно односе на основну дјелатност ЦИП-а;

е) разматра и даје мишљењена годишњи програм рада ЦИП-а;

ф) разматра и даје мишљењена годишњи извјештај о раду ЦИП-а;

г) разматра и даје мишљење на Средњорочни план рада ЦИП-а;

х) разматра и даје мишљење на извјештај о провођењу Средњорочног плана рада ЦИП;

и) разматра и даје мишљење на годишњи финансијски извјештај ЦИП-а;

ј) разматра и даје мишљење на приједлог финансијског плана за наредну годину;

к) разматра и даје мишљење на приједлог Документа оквирног буџетаЦИП-а;

л) пратипровођење годишњег програма рада ЦИП-а;

м) даје приједлоге за унапређење рада ЦИП-а;

н) разматра Извјештај о напретку БиХ у дијелу који се односи на образовање и истраживање;

о) разматра извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ који се односи на ЦИП;

п) доставља годишњи извјештај о свом раду Савјету министара Босне и Херцеговине;

р) обавља и друге послове у складу са Оквирним законом и овим статутом.

(2) За свој рад Управни одбор ЦИП-а одговоран јеСавјету министара Босне и Херцеговине.

Члан 12.

(Избор чланова Управног одбора)

(1) Чланове Управног одбора ЦИП-а бира Савјетминистара Босне и Херцеговине након проведеног јавног конкурсана мандат од три године са могућношћу реизбора.

(2) Јавни конкурс из става (1) овог члана проводи Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине у складу са Закономо министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр. 37/03).

(3) За члана Управног одбора ЦИП-а може бити изабранолицекојепоред општих условапрописаних законом испуњаваи сљедеће посебне услове:

а) висока стручна спрема (VII/1 степен), односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса Болоњског системастудирања вредновано са најмање 240 ECTS (европски системпреносабодова);

б) најмање пет година радног искуства у струци;

ц) искуство на пословима у области високог образовања;

д) искуство у примјениКонвенције о признавању квалификација које се односе на високо образовање у европској регији и њених пратећих документа;

е) познавање енглеског или другог страног језика;

ф) познавање рада на рачунару.

         (4) Члан Управног одбора ЦИП-а коме је истекао мандат обавља све дужности члана Управног одбора ЦИП-адо именовања новог члана Управног одбора ЦИП-а.

(5) Управни одбор ЦИП-а шест мјесеци прије истека мандатачлану Управног одбора ЦИП-а о томеобавјештава Савјетминистара Босне и Херцеговине, те од Савјета министара Босне и Херцеговинетражи провођење прописане процедуре за избор иименовање члана Управног одбора ЦИП-а.                            

Члан 13.

(Накнаде и трошкови Управног одбора)

(1) Члан Управног одбора ЦИП-а има право на накнаду за рад у Управном одбору ЦИП-а.

(2) Одлуку о висининовчане накнаде из става (1) овог члана доносиСавјетминистара Босне и Херцеговинеу складу са законом.

           (3) Члан Управног одбора ЦИП-а кад учествују у раду Управног одбораизван свог мјеста пребивалишта има право на накнаду трошкова превоза ускладу Одлуком из става (2) овог члана.

Члан 14.

(Предсједник и потпредсједници Управног одбора)

(1) Управни одбор има предсједника и два потпредсједника.

(2) Предсједник и потпредсједници Управног одбора ЦИП-ане могу битииз истог конститутивног народа.

(3) Предсједник и потпредсједници Управног одбора ЦИП-а бирају се на период од годину дана.

Члан 15.

(Начин рада и одлучивања Управног одбора)

(1) Управни одбор ЦИП-аради и одлучује на сједницама које се одржавају по потреби, а најмање осам пута годишње.

(2)Сједнице Управног одбора сазива предсједникУправног одбора ЦИП-ауз предходне консултације са потпредсједницима и у договору са директоромЦИП-а.

(3) У случају спријечености предсједника, сједницу сазива и њом руководиједан од потпредсједника Управног одбора ЦИП-ау договорусапредсједником.

(4) Предсједник Управног одбора ЦИП-адужан је заказати сједницу на захтјев директора, или на заједнички захтјев најмање три члана Управног одбора ЦИП-а, од којих је по један члан изсваког конститутивног народа.

(5) УколикопредсједникУправног одбора ЦИП-а не закаже сједницу на начин прописан у ставу (4) овог члана, сједницу Управног одбора ЦИП-а могу сазвати заједнички три члана Управног одбора ЦИП-а од којих је по један члан представник из сваког конститутивног народа.

(6) У случају из става (5) овог члана, сједницом Управног одбора ЦИП-а руководи један од потпредсједника Управног одбора ЦИП-а.

Члан 16.

(Одлучивање на сједницама)

(1) Управни одбор ЦИП-аодлучује већином гласова од укупног броја чланова,под условомда такву већину чининајмање по један глас представника изсваког конститутивног народа.

(2) Пословником о раду Управног одбора ЦИП-а прописаће се одржавање сједница,начин рада и друга питањаиз надлежности Управног одбора ЦИП-а.

Члан 17.

(Акта Управног одбора)

У циљу извршавања послова из своје надлежности Управни одбор ЦИП-а доноси одлуке, рјешењаи закључке, те даје мишљења и препоруке.

Члан 18.

(Разрјешење члана Управног одбора прије истека мандата)

(1) Члан Управног одбора ЦИП-а може бити разријешен прије истека мандата, уколиконе извршава или није у стању да извршава дужности члана Управног одбора,ако неоправдано изостане са сједнице Управног одбора ЦИП-а више од три пута узастопно у току календарске године,на личнизахтјев, теу другим случајевима у складу са законом

(2) Одлуку о разрјешењучлана Управног одбора ЦИП-аиз разлога наведених у ставу (1) овог чланадоноси Савјетминистара Босне и Херцеговинена приједлог Управног одбора ЦИП-а.

ДИО ЧЕТВРТИ -ДИРЕКТОР ЦИП-а

Члан19.

(Руковођење ЦИП-ом)

ЦИП-ом руководи директор.

Члан 20.

(Овлаштења, обавезе и одговорност директора)

б) доставља Управном одбору ЦИП-ана мишљење препоруке и друга правна акта које доноси ЦИП у складу са законом и која се непосредно односе на основну дјелатност и рад ЦИП-а;

ц) заступа и представља ЦИП у земљи и иностранству;

д) доноси општаакта из надлежностиЦИП-а у складу са законом и овим    статутом;

е) одлучује о правима, обвезама и одговорностима државнихслужбеника и запосленика у складу сазаконом;

ф) учествује у раду Управног одбора ЦИП-а без права гласа;

г) доставља Управном одбору ЦИП-а на разматрање, а Савјетуминистара Босне и Херцеговине на разматрање и усвајањепрограм рада ЦИП-а за наредну годинуи годишњиизвјештај о раду ЦИП-а;

х) доставља Управном одбору на разматрање Средњорочни план рада ЦИП-а и извјештај о провођењу Средњорочног плана рада ЦИП;

и) доставља на разматрање Управном одбору ЦИП-априједлог Документа оквирног буџета (ДОБ),финансијски план и завршниизвјештај (годишњифинансијски извјештај) ЦИП-а;

ј) доставља на разматрање Управном одбору извјештај о напретку БиХ у дијелу који се односи на образовање и истраживање;

к) доставља Управном одбору на разматрање извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ који се односи на ЦИП;

л) прописује и доносиинтерна акта у складу са прописима;

м) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

(2) За свој рад и рад ЦИП-а директор ЦИП-а одговара Управном одбору ЦИП-а,               у складу са закономи овим статутом.

           

Члан 21.

(Избор, именовање иразрјешењедиректора)

(1) Директора ЦИП-аименује и разрјешава Управни одбор ЦИП-а у складу саОквирним законом.

(2) Директор ЦИП-а именује се намандат од четири године.

(3) Директор ЦИП-а именује сенакон проведеног јавног конкурса који проводи Министарство цивилних пословаБосне и Херцеговинепо поступку који је прописан Законом о министарским именовањима, именовањима Савјетаминистара и другим именовањима Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр. 37/03).

(4) За директора ЦИП-аможе бити именованолицекоје,поред општих условапрописаних законом,испуњава и сљедеће посебне услове:

а) висока стручна спрема (VII/1 степен), односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса Болоњског системастудирања вредновано са најмање 240 ECTS (европски системпреносабодова);

б) најмање пет година радног искуства у струци, од чега три године на руководећим   пословима;

ц) искуство на пословима у области високог образовања;

д)познавање енглеског или другог страног језика;

е) познавање рада на рачунару.

Члан22.

(Привремена спријеченост директора)

(1) У случајуболести или другог оправданог разлогазбог кога директор ЦИП-аније у могућности да обавља своју дужност у периоду који је дужи од 60 дана, директора ЦИП-а замјењује руководећи државни службеник кога одреди Управни одбор ЦИП-а самостално или на приједлог директора ЦИП-а.

(2) Руководећи државни службеник који замјењује директора има сва права, обавезе и овлашћења директора ЦИП-а за вријеме док трају разлози из става (1) овог члана.

(3) О одлуци из става 1. овог члана предсједник Управног одбора ЦИП-а писаним путем обавјештава Савјет министара Босне и Херцеговине.

Члан 23.

(Истек мандата директора)

Управни одбор ЦИП-а шест мјесеци прије истекамандата директору ЦИП-а о томеобавијештаваСавјетминистараБосне и Херцеговине и тражи од Савјета министара Босне и Херцеговинепровођење прописане процедуре за избор и именовање директора ЦИП-а.

Члан 24.

(Разрјешење директора прије истека мандата)

(1) Управни одбор ЦИП-а разрјешава директора и прије истека мандата у случају прописаним чланом 66. до 69. Закона о управи (''Службени гласник БиХ'', број 32/02, 102/09 и 72/17).

(2) Рјешењеиз става (1) овог чланадоноси Управни одбор ЦИП-а.

(3) У случају разрјешења директора из става (1) овог члана, Управни одбор ЦИП-а поступа у складу са чланом 55а. Закона о управи (''Службени гласник БиХ'', број 32/02, 102/09 и 72/17).

(4) О разрјешењу директора ЦИП-а предсједник Управног одбора ЦИП-а писаним путем обавјештава Савјет министара Босне и Херцеговине

ДИО ПЕТИ - ФИНАНСИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РАДА, ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РАДУ И ЈАВНОСТ РАДА ЦИП-а

Члан25.

(Начин финансирања)

(1) ЦИП се финансира из буџетаинституција Босне и Херцеговине.

(2) Финансијским средствима ЦИП-а у складу са прописима располаже директор ЦИП-а.        

Члан 26.

(Планирање и извјештавање)

Средњорочно и годишње планирање рада, праћењерада и извјештавање о раду и активностима ЦИП-а организује се и проводи у складу са законом, прописима донесеним на основу закона и одлукама и инструкцијама надлежних институција Босне и Херцеговине.

Члан 27.

(Јавност рада)

(1) Рад ЦИП-а доступанје јавности.

(2) Јавност рада ЦИП-а остварује се постављањемдокумената и информација на службенуинтернет страницу ЦИП-а, објављивањем посебних публикација, као и путем обавјештења, информација и изјава усредствима јавног информисања.

(3)Јавност рада ЦИП-а може се искључити само у случају који је изричито прописан законом.

(4) Јавносто радуЦИП-а информишедиректор ЦИП-а, односно државни службеник кога овластидиректор ЦИП-а.

ДИО ШЕСТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

(Измјене и допуне статута)

(1) Измјене и допуне статута врше се на начин и према поступку који је прописан за његово доношење.

(2) Иницијативу за измјенуи допунустатута може дати Управни одбор ЦИП-а, директор ЦИП-а и Савјет министара Босне и Херцеговине.

Члан 29.

(Престанак важности )

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи СтатутЦентра за информисање и признавање докумената из областивисоког образовања (''Службени гласник БиХ'', број 20/10, 28/10 и 47/17).

Члан 30.

(Ступање на снагу и објављивање)

Овај статут ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Савјета министара Босне и Херцеговине и објављује се у ''Службеном гласнику БиХ''.

                 Предсједник Управног

                             одбора        

                 Др Сеад Масло, с.р.

Број: УО-01-07-3-11-1/18

Мостар, 24. 09. 2018. године

                                                                                 

Савјет министара Босне и Херцеговине Закључком број: 05-07-1-2264-20/18 од 29. 8. 2018. године који је донесен на 152. сједници одржаној 29. 8. 2018. године дао је сагласност на Статут Центра за информисање и признавање документа из области високог образовања.

Статут је објављен у Службеном гласнику БиХ број: 69/18. Исти се може преузети овдје.     

 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption