Штампа

Директива је законодавни акт којим се утврђује циљ који све државе чланице Европске уније морају остварити, али свака држава самостално одлучује о начину на који ће остварити тај циљ.Другим ријечима, државе чланице су обавезне усвојитизаконе и друге прописе којима се преузима садржај директива у своје законодавство у прописаном року, усвајање мјера за спровођење и успостављање административних процедура и капацитета. Такође, земље кандидаткиње за чланство у Европској унији су, у процесу приступања, дужне усугласити своје законодавство с правном тековином Европске уније.

Директивом о регулисаним професијама 2005/36EC и 2013/55EU се, између осталог, утврђују правила на основу којих државе чланице, које приступају регулисаним професијама и исте обављају на својој територији, условљавају посједовање одређених стручних квалификација, признају стручне квалификације стечене у другим државама чланицама, које носиоцу омогућавају приступ истој професији односно обављање исте професије као у матичној држави чланици. Одредбе ове Директиве се односе на сљедећих седам професија: доктори медицине, доктори стоматологије, медицинске сестре, бабице, фармацеути, ветеринари и архитекте.

Текст Директиве је могуће преузети на сљедећем линку:

Мапа путаза провођење ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36EC и 2013/55EU

Као резултат Twinning пројекта „Јачање институција и капацитета за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама“, који је реализован од маја 2014. године до августа 2015. године, настала је Мапа пута за провођење ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36EC и 2013/55EU, те је Савјет министара Босне и Херцеговине донио Одлуку о усвајању Мапе пута за провођење ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36EC и 2013/55EU те је објављена у „Службеном гласнику БиХ“ број 10/16.

Текст Одлуке о усвајању Мапе пута је могуће преузети на сљедећем линку

На основу Одлуке о усвајању Мапе пута, Савјет министара Босне и Херцеговине донио је Одлуку о одређивању координирајуће институције и контакт тачке за провођење Мапе, која је објављена у „Службеном гласнику БиХ“ број 30/17.  

У члану 2. наведене Одлуке Министарство цивилних послова БиХ је одређено за Координирајућу институцију за провођење Мапе пута, а чланом 3. Одлуке за Контакт тачку за провођење Мапе пута одређен је Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања (ЦИП).

У складу са чланом 2, став (2), тачка ц) и чланом 3, став (4) Одлуке о одређивању Координирајуће институције и Контакт тачке за провођење Мапе пута за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36/EZ и 2013/55/EU, институције у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине/ кантонима/жупанијама и Брчко Дистрикту БиХ су именовали субкоординаторе и субконтакт тачке који ће заједно са Координирајућом институцијом и Контакт тачком проводити активности у вези са имплементацијом Мапе пута.

Задаци и улога контакт тачке

У складу са Одлуком о одређивању координирајуће институције и контакт тачке за провођење Мапе пута за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36/EZ и 2013/55/EU, дужности ЦИП-а, као контакт тачке, су:


а) пружање помоћи Министарству цивилних послова БиХ као координирајућој институцији;
б) пружање потребних информација грађанима и свим заинтересованим странама о признавању стручних квалификација, као што су информације о релевантном законодавству у Босни и Херцеговини;
ц) учинити доступним на својој интернет страници попис свих регулисаних професија у Босни и Херцеговини укључујући и контакт податке надлежних органа за сваку регулисану професију и редовно их обнављати.
д) Контакт тачка је дужна одговорити на сваки поднесени захтјев за информацију у року од најкасније 15 дана од дана подношења захтјева;
е) Контакт тачка за Босну и Херцеговину сарађује са координирајућом институцијом, субконтакт тачкама из Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине/кантона и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Битно је истаћи, да се улога контакт тачке у пуном смислу проводи тек када се у Босни и Херцеговини усвоји законодавство усклађено с одредбама Директиве и да улога контакт тачке тек тада постаје релевантна. Будући да у Босни и Херцеговини није извјесно усклађивање законодавства и да је покренут нови пројекат из ове области, још увијек ЦИП није у могућности обављати своју функцију контакт тачке у пуном капацитету.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption