Датум креирања 23 март 2015
Штампа

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ је доставио свим надлежним органима у Босни и Херцеговини и Региону Обавјештење 16.2.2015. године о томе да Европски универзитет и Интернационални универзитет посједују уредне дозволе за рад и да требају бити уврштени у Информацију о високошколским установама у Босни и Херцеговини, коју сачињава и објављује на својој wеб страници Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања.

 

Ова информација је проузроковала додатне недоумице и нејасноће код јавности, а нарочито код лица које су стекле одређена звања на овим високошколским установама. Стога, желимо информисати све заинтересоване стране о сљедећем:

Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања прикупља и објављује Информацију о високошколским установама у Босни и Херцеговини на основи података добијених од надлежних образовних власти (Министарства просвјете и културе Републике Српске, кантоналних/жупанијских министарстава образовања и Одјељењаза образовање Владе Брчко дистрикта БиХ).

У складу са наведеним, као и чланом 14. Закона о високом образовању Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 30/09), којим је прописано да је Одјељењe за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ надлежнода: „...доноси рјешење о додјели лиценце високошколској установи и Одјељењувисокошколске установе са сједиштем ван Дистрикта; врши провјеру испуњавања услова за почетак рада и даљњи рад високошколске установе; доноси рјешење о испуњености услова за почетак рада високошколске установе; доноси рјешење којим се налаже отклањање недостатака у раду високошколске установе; доноси рјешење о забрани обављања дјелатности високошколске установе у случају неиспуњавања услова за њен рад;...“, обратили смо се надлежном Одјељењуза образовање од којег смо 16.2.2015. године добили сљедећу информацију:

"Рјешењем Одјељења за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ, број предмета: 37-000056/14, број акта 1003MП-001/14 од 23.1.2014. године Европском универзитету Брчко је одузета лиценца и забрањено обављање дјелатности високог образовања. У вези са поменутим рјешењем у току је управни спор код Основног суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине по рјешењу Апелационог суда Брчко дистрикта БиХ број: 96 0 У 074737 14 Ужод 26.8.2014. године. Почетна лиценца овог универзитета је у складу са одредбама прописаним чланом 29. став 5) и 6) Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 30/09) важила највише двије године, престала је да важи, док му нова лиценца није издата. С тим у вези, дипломе и друге јавне исправе издате од стране ове високошколске установе нису признате у БиХ, а у складу са одредбама прописаним чланом 37. став 2) истог закона који прописује да се не признају академске титуле, стручна и научна звања, дипломе и друге јавне исправе издате од стране установе која нема лиценцу и акредитацију. Имајући у виду наведено, Европски универзитет Брчко не треба уврстити у Информацију о високошколским установама."

 

Што се тиче Интернационалног универзитета Брчко, од наведеног Одјељењасмо добили сљедећи одговор:

„Одјељење за образовање Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине покренуло је управни надзор над законитошћу рада и аката Интернационалног универзитета Брчко који је и даље у току.

Да је Одјељење за образовање до сада утврдило све значајне чињенице, да није прекорачило своја овлаштења те да је поступило по правилима у поступку управног надзора потврђује пресуда Апелационог суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Обзиром да се још увијек нису стекли услови за окончање поступка управног надзора, то није ни могуће утврдити право стање ствари и све чињенице од важности те донијети ваљано и на закону засновано рјешење у складу са којим би Интернационални универзитет Брчко могао обављати дјелатност високог образовања. Имајући у виду наведено, Интернационални универзитет Брчко не посједује потребну дозволу за рад, а привремена лиценца коју је имао престала је да важи 11.1.2014. године. Дакле, Интернационални универзитет Брчко не треба уврстити у Информацију о високошколским установама у БиХ."

 

Уз пуно уважавање ингеренције и институције Градоначелника Брчко дистрикта БиХ, битно је напоменути да је из свега наведеног видљиво да Градоначелник Брчко дистрикта БиХ нема надлежност да издаје дозволе за рад високошколских установа на подручју Брчко дистрикта БиХ. Као што смо већ навели, искључиву надлежност за додјелу лиценци, доношења рјешења о испуњености услова за почетак рада високошколске установе има Одјељењеза образовање Владе Брчко дистрикта БиХ.

 

Дакле, на основи надлежности Центра (чл. 44. и 45. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини, „Службени гласник БиХ“, број: 59/07 и 59/09), те наведеним надлежностима Одјељењаза образовање Владе Брчко дистрикта БиХ, једину релевантну информацију о статусу високошколске установе на подручју Брчко дистрикта БиХ сматрамо ону добивену од Одјељењаза образовање.